Zásady zpracování osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je Nadace České spořitelny, IČ: 26506980. , se sídlem Olbrachtova 62 čp. 1929, PSČ 140 00 Praha 4 (dále jen „Správce”).
Zpracovateli osobních údajů jsou Q Designers s.r.o., IČ: 02857430, se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady a Výluka z.s., IČ: 05219833, se sídlem Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnosti“).

2. Správce i zpracovatelé dbají na ochranu osobních údajů, které jsou jí předávány.

3. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou v souladu s účelem, pro který byly získány, nejdéle však pět (5) let od udělení souhlasu nebo skončení smluvního vztahu.

4. Osobní údaje subjektů údajů jsou uloženy na serverech třetích stran.

5. Osobní údaje zpracováváme na základě těchto právních titulů:

a) na základě dobrovolného souhlasu prostřednictvím webových stránek Společnosti nebo písemného (výslovného) souhlasu;

b) na základě smluvního vztahu;

6. Osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem se Společností jsou zpracovávány pro tyto účely:

a) plnění povinností Společnosti vyplývajících především právních předpisů o účetnictví, daňového řádu a zákona o daních z příjmů a o dani z přidané hodnoty;

b) informování členů o akcích pořádaných či spolupořádaných Společností.

7. Osobní údaje získané na základě souhlasu jsou zpracovávány pro tyto účely:

a) informování o vzdělávacích či networkingových akcích pořádaných Společností;

b) dotazování se v rámci marketingových průzkumů;

c) zařazení do veřejné databáze dobrovolníků programu Den pro školu;

d) využití e-mailového kontaktu při oslovení dobrovolníka učitelem za účelem jeho účasti v programu Den pro školu;

e) zodpovězení dotazu nebo odpovědi na zprávu zaslanou skrze kontaktní formulář;

f) registrace na akci pořádanou Společností;

g) informování o jiných aktivitách Společnosti.

8. Zpracováváme tyto osobní údaje:

a) U smluvních partnerů Společnosti: Jméno a příjmení, akademický titul, IČO, DIČ, rodné číslo, datum narození, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu;

b) U osob, které zažádaly a daly svůj souhlas se zasíláním informací o aktivitách a akcích pořádaných Společností: Jméno, příjmení, e-mail;

c) U účastníků průzkumů Společnosti: Jméno, příjmení, adresa, IČO, rok narození, e-mail, telefonní číslo, pohlaví;

d) U osob, které odeslaly přihlašovací formulář programu Dne pro školu: Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, profese;

e) U osob, které odeslaly formulář pro oslovení doborovolníka: E-mail, telefonní číslo;

f) U osob, které odeslaly kontaktní formulář: Jméno, příjmení, e-mail;

9. V dlouhodobém horizontu je možné, že se zpracovatelem stane jiná právnická osoba. O tomto případné kroku by byly subjekty informovány a měly by možnost svůj souhlas vzít zpět.

Zpracování citlivých údajů

10. U účastníků průzkumů jsou na základě jejich výslovného souhlasu dále zpracovávány různé citlivé údaje (čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) dle zaměření jednotlivého průzkumu. Tyto údaje se dále pseudonymizují a anonymizují za účelem ochrany subjektu údajů tak, aby s nimi přišlo do styku co nejméně osob. Citlivé osobní údaje nejsou předávány jakýmkoliv třetím osobám bez toho, aby o tom byl subjekt údajů informován v rámci výslovného souhlasu a zároveň nejprve došlo k jejich pseudonymizaci či anonymizaci.

Audiovizuální záznamy

11. Na akcích pořádaných Společností nebo Správcem, zejména v rámci programu Den pro školu, může být pořizován vizuální (fotografický) či audiovizuální (video) záznam (dále jen „Záznam”),  dobrovolným souhlasem se zpracováním osobních údajů nebo účastí na akci subjekt vyjadřuje souhlas s pořízením Záznamu. Záznam je používán pro vnitřní potřeby Společnosti a Správce a může být použit na webových stránkách Společnosti a Správce nebo sociálních sítích Společnosti a Správce v rámci prezentace činnosti Společnosti a Správce. U Záznamu může být uvedeno jméno vyobrazených osob. Subjekt údajů může Společnost nebo Správce požádat, aby Záznam s jeho vyobrazením (biometrickými údaji) nebyl zveřejněn, nebo aby takový Záznam byl smazán. 

12. V případě, že bude vizuální či audiovizuální záznam použit pro jiné účely, Společnost si vyžádá výslovný souhlas osob vyobrazených na takovém záznamu.

Právo na informace

13. Právem subjektu údajů je požádat Společnost o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel je zpracovává. Tyto informace Společnost poskytne zdarma nejpozději ve lhůtě 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech bude subjekt údajů včas informován. Pokud bude subjekt údajů požadovat sdělení informací, které o něm Společnost eviduje, může Společnost přiměřeným způsobem ověřovat, zda je žadatel skutečně osoba, o které se osobní údaje zpracovávají.

14. Právem Společnosti je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na opravu

15. Subjekt údajů má právo na opravu osobních údajů, které o něm Společnost eviduje.

Námitky

16. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje Společnost nezpracovává v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské unie, má právo vznést námitku a Společnost je povinna prověřit oprávněnost námitky. Právem subjektu údajů je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o něm Společnost zpracovává, na příslušný dozorový Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na výmaz

17. Pokud někdy subjekt údajů udělil Společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů, má právo jej kdykoli odvolat. Společnost má povinnost údaje, které zpracovává výhradně na základě souhlasu, vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění právních povinností či oprávněných zájmů.

18. Pokud jsou některá data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech systémů Společnosti a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v silách Společnosti vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

19. Společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), kterým je Linda Matějovská, Q Designers s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, tel. č.: 773 911 305, email l.matejovska@qdesigners.co.

20. Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se subjekt údajů může obracet na email pověřence pro ochranu osobních údajů uvedený výše nebo na sídlo Společnosti.

Webové stránky – soubory protokolů

21. Webové stránky Společnosti uchovávají následující informace: IP Adresa, otevíraná stránka webu, kód odpovědi http, identifikace prohlížeče a operačního systému, rozlišení monitoru. Tyto informace Společnost zpracovává pro optimalizaci webových stránek ke zvýšení uživatelského komfortu po dobu jednoho (1) měsíce a pro účely právní ochrany a oprávněných zájmů. Tato data jsou dále uchovávána v souvislosti s uděleným souhlasem ke zpracování osobních údajů prostřednictvím webových stránek, a to po dobu trvání souhlasu čistě za účelem právní ochrany Společnosti, přičemž nejsou nijak dále zpracovávána.

Soubory cookie